Ochranna osobních údajů

Společnost Scintila, s.r.o., IČ 25557858, DIČ CZ25557858, se sídlem Úvoz 173/18, 586 01 Jihlava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33195 (dále jen „Společnost"), zpracovává při své činnosti osobní údaje fyzických osob.

Společnost Scintila, s.r.o. je vlastníkem a provozovatelem internetového obchodu www.scintila.cz.

Tato informace je Vám sdělována v souladu s článkem 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. 


Co jsou osobní údaje

Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě. V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby.


Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete.


Osobní údaje a účel jejich zpracování

Jedná se především o údaje, které uvedete ve vyplněném objednávkovém formuláři, nebo které Společnosti sdělíte prostřednictvím e-mailu, telefonu či osobně. Jedná se především o jméno, příjmení, korespondenční adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo apod. Výše uvedené Osobní údaje Společnost zpracovává za účelem:

Vyřízení objednávky. Osobní údaje nám sdělujete v souvislosti s objednávkou námi nabízeného zboží, a to právě za účelem vyřízení Vaší objednávky, tj. za účelem plnění kupní smlouvy, kterou s Vámi uzavíráme. Vaše jméno a adresu zpracováváme za účelem uzavření kupní smlouvy, doručení zboží a vystavení účetního dokladu. Telefonní spojení a e-mailová adresa jsou sdělovány proto, abychom Vás mohli kontaktovat z důvodu podání informace o realizaci kupní smlouvy a rezervace osobního odběru. Zpracování osobních údajů pro tyto účely nepodléhá v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení Vašemu souhlasu, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi.

Archivace, která je potřebná ke splnění povinností vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy;

Marketingu - Na váš e-mail zašleme relevantní informace o našich novinkách, které se týkají pouze obdobných produktů, které jste již zakoupili. Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit e-mailem market@scintila.cz.


Poskytování osobních údajů

Osobní údaje mohou být předávány třetím osobám, a to:
Externím spolupracovníkům a dodavatelům za účelem splnění smluvní povinnosti Společnosti;
Poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem realizace platebního styku
Poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb za účelem doručení zboží nebo služeb nabízených Společností
Správci webových stránek
 

Poučení o vašich právech


Kterýkoli subjekt údajů, jehož údaje Společnost zpracovává, má následující práva:

 

právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;

právo požadovat přístup k osobním údajům a k informacím o tom, které osobní údaje jsou Společností zpracovávány;

právo na opravu nepřesných osobních údajů a případně také na doplnění neúplných osobních údajů;

právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů;

právo na omezení zpracování osobních údajů;

právo na přenositelnost osobních údajů, tj. právo získat osobní údaje, které jste Společnosti poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě;

právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů;

právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; 

právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pro uplatnění těchto práv kontaktujte prosím naši Společnost na adrese market@scintila.cz.
 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 14. 8. 2018