Všeobecné obchodní podmínky – Scintila, s.r.o.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ("Občanský zákoník") závazkové vztahy mezi společností Scintila, s.r.o., se sídlem Jihlava, Úvoz 173/18, PSČ 586 01, IČ: 25557858, DIČ: CZ25557858, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33195 a zákazníkem, týkající se dodávek zboží společností Scintila, s.r.o. zákazníkům. Odchylná ujednání smluvních stran ve smlouvě mají přednost před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Upozornění zákazníkům:

Společnost Scintila, s.r.o. upozorňuje zákazníka na následující ustanovení, která jsou součástí VOP:
- možnost doúčtování dopravného (viz článek "Ceny").

Společnost Scintila, s.r.o. zajišťuje dodávky zboží konečným zákazníkům na území České republiky a Slovenska. Za případnou další distribuci těchto produktů jinými osobami nenese Scintila, s.r.o. jakoukoli právní ani morální odpovědnost. Zákazník bere na vědomí, že v souvislosti s použitím některých produktů existují rizika a je zodpovědný za to, aby varoval a chránil všechny, kteří jsou takovýmto rizikům vystaveni.

Objednávka

Smluvní vztah mezi společností Scintila, s.r.o. a zákazníkem vzniká okamžikem, kdy Scintila, s.r.o. potvrdí objednávku zákazníka a/nebo kdy zákazník potvrdí adresnou nabídku společnosti Scintila, s.r.o. Objednávkou/odsouhlasením nabídky zákazník potvrzuje, že se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Objednávky jsou akceptovány pouze v písemné formě, tj. elektronickou cestou, faxem, poštou nebo prostřednictvím internetového obchodu. Pokud není objednávka vázána na platnou nabídku společnosti Scintila, s.r.o., nejsou pro společnost Scintila, s.r.o. závazné ceny uvedené zákazníkem na objednávce. Zákazníkovi jsou účtovány ceny platné v okamžiku objednání (viz odstavec Ceny) a tyto ceny jsou uvedeny na potvrzení objednávky společností Scintila, s.r.o.  Na potvrzení objednávky je také uveden nezávazný předpokládaný termín dodání.

V případě objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu www.scintila.cz si společnost Scintila, s.r.o. vyhrazuje právo odmítnout registraci zákazníka, který nemá alespoň jednu již realizovanou objednávku nebo řádně neuhradil cenu za dodání zboží.

Zvláštní požadavky zákazníka (např. týkajících se požadované šarže, analytických certifikátů, způsobu dodání nebo kvality atd.) je nutno v každé objednávce specifikovat. Společnost Scintila, s.r.o. si vyhrazuje právo objednávku odmítnout nebo změnit.

Potvrzení objednávky

Objednávky jsou společností Scintila, s.r.o. vždy písemně potvrzeny (e-mailem). V případě, že zákazník uvedl v objednávce jiný produkt či množství zboží, nebo jiné podmínky dodání zboží, než jak je uvedeno na potvrzení objednávky, nebo v případě, že Scintila, s.r.o. objednávku změní, sdělí zákazník neprodleně společnosti Scintila, s.r.o., zda s obsahem upravené objednávky souhlasí. Pokud zákazník souhlas se změnou objednávky společnosti Scintila, s.r.o. nesdělí a zboží převezme, platí, že s takovou změnou souhlasí. Zákazník bere na vědomí, že termín dodání, který je uveden v potvrzení objednávky, je pouze orientační a nemusí odpovídat skutečnému datu dodání zboží.

Servisní zásah je nutno objednat na adrese market@scintila.cz a tento se řídí Servisním řádem Scintila, s.r.o. Zákazník je informován o cenách pozáručního servisu před provedením servisní práce servisním technikem. Rozsah prací a cena je odsouhlasena zákazníkem potvrzením servisního protokolu a potvrzení objednávky již není zasíláno.

Ceny

Ceny zveřejněné v cenících společnosti Scintila, s.r.o. jsou závazné, pokud není dohodnuto jinak, a společnost Scintila, s.r.o. si vyhrazuje právo jejich změn v průběhu roku. Pokud není dohodnuto jinak, jsou zákazníkovi účtovány ceny platné v okamžiku objednání zboží. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s výší zveřejněných cen. Tyto ceny jsou vždy uvedeny na potvrzení objednávky. Nevyplývá-li z tohoto potvrzení jinak, ceny zahrnují balné, dopravné na místo určení, DPH v zákonné výši a další nutné náklady spojené s dovozem a dodávkou zboží včetně cla při importu ze zemí mimo Evropské unie.

Společnost Scintila, s.r.o. vyhrazuje právo doúčtovat zákazníkovi dopravné ve zdůvodnitelných případech, zákazník je o této skutečnosti informován předem při potvrzování objednávky.

Společnost Scintila, s.r.o. vyhrazuje právo nabídnout zákazníkovi slevu z ceny.

U pozáručního servisu účtuje společnost Scintila, s.r.o. kromě hodinové sazby dopravu do místa určení, náhradní díly se účtují zvlášť. Zákazník je informován servisním technikem o cenách pozáručního servisu, dopravy a náhradních dílů před provedením servisní práce.

Výhrada vlastnictví

Veškeré dodané zboží zůstává majetkem společnosti Scintila, s.r.o. do doby uhrazení celé ceny za dodané zboží zákazníkem. Zákazník je povinen společnost Scintila, s.r.o. neprodleně vyrozumět o každém ohrožení práv společnosti Scintila, s.r.o. ke zboží, které zůstává v jejím vlastnictví, zejména o zřízení zástavního práva a jiných druzích omezení práv. Nesplní-li zákazník své závazky uvedené v tomto odstavci, zavazuje se zaplatit společnosti Scintila, s.r.o. smluvní 15% pokutu z fakturované ceny zboží (bez DPH), kterého se porušení závazku týká. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo společnosti Scintila, s.r.o. na náhradu způsobené škody.

Ochrana práv duševního vlastnictví

Jakýkoliv marketingový, propagační nebo jiný reklamní materiál, ať v písemné nebo elektronické podobě, který se odvolává na společnost Scintila, s.r.o. nebo tyto VOP, musí být schválen společností Scintila, s.r.o. před použitím nebo uvolněním.

Ochrana osobních údajů

Společnost Scintila, s.r.o. může v souvislosti s obchodním vztahem požadovat a zpracovávat osobní údaje (hlavně jméno, příjmení a firemní adresy kontaktní osoby) kupujícího, a to výhradně za účelem vyřizování požadavků, žádostí, objednávky nebo opravy a za účelem udržování trvalého vztahu s kupujícím. Pro všechny případy zpracování osobních údajů se společnost Scintila, s.r.o. zavazuje, že s poskytnutými osobními údaji bude nakládat důvěrně a v souladu s podmínkami uvedenými v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, či nařízeními EU o ochraně osobních údajů, stejně jako mezinárodních smluv o ochraně osobních údajů, přičemž zejména zajistí, aby nedošlo k jejich zneužití třetí osobou. Společnost Scintila, s.r.o. předá tyto údaje úřadům, pokud existuje taková zákonná povinnost, aby společnost Scintila, s.r.o. tak učinila.

Kupující bere na vědomí, že osobní údaje poskytuje společnosti Scintila, s.r.o. dobrovolně a uděluje tímto společnosti Scintila, s.r.o. výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to výhradně k účelům výše uvedeným.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným společností Scintila, s.r.o. a jejich aktualizaci. Poskytnutý souhlas může být kdykoliv zrušen na základě písemné žádosti Kupujícího doručené společnosti Scintila, s.r.o.

Dodání

Dodávka objednaného zboží je realizována standardně prostřednictvím smluvního přepravce společnosti Scintila, s.r.o. nebo odpovědným zaměstnancem společnosti Scintila, s.r.o. Náklady, které společnosti Scintila, s.r.o. vzniknou na základě zvláštních požadavků zákazníka ohledně obalu, označení nebo způsobu odeslání a dodání, jsou účtovány zvlášť.

Brání-li společnosti Scintila, s.r.o. při plnění závazku vůči zákazníkovi mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka ve smyslu §2913 odst. 2 Občanského zákoníku (dále jen "okolnost vylučující odpovědnost"), prodlužuje se přiměřeně dodací lhůta, minimálně o dobu trvání této překážky. Jestliže je společnosti Scintila, s.r.o. v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dodávka nebo služba znemožněna, povinnost společnosti Scintila, s.r.o. splnit dodávku zaniká.

Při dopravě zajištěné smluvním přepravcem společnosti Scintila, s.r.o. přechází předáním zboží k přepravě nebezpečí škody na zboží na přepravce a na zákazníka přechází nebezpečí škody na zboží až předáním v místě určení.

Platební podmínky

Faktura (daňový doklad) má náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura je splatná bez jakýchkoliv srážek do 21 kalendářních dnů od data jejího odeslání, pokud není dohodnuto jinak. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den, kdy bylo zboží dodáno zákazníkovi. Platební povinnost zákazníka je splněna teprve tehdy, když byla fakturovaná částka v plné výši připsána na bankovní účet společnosti Scintila, s.r.o.

Úrok z prodlení při pozdní platbě zákazníka činí za každý den prodlení 0,05 % z dlužné částky.

V případě prodlení s úhradou ceny si společnost Scintila, s.r.o. vyhrazuje právo až do úplného zaplacení ceny pozdržet nebo zrušit rozpracované objednávky zákazníka a není tímto v prodlení s dodáním zboží.

Při uzavírání prvního smluvního vztahu s novým zákazníkem si společnost Scintila, s.r.o. vyhrazuje právo požadovat úhradu ceny od zákazníka předem. Platbu předem může společnost Scintila, s.r.o. také požadovat, dojde-li u zákazníka k prodlení s úhradou ceny nebo vzniknou-li pochybnosti o platební schopnosti zákazníka. V těchto případech si společnost Scintila, s.r.o. vyhrazuje právo vázat další dodávky na poskytnutí adekvátního zajištění.

Zákazník může zrušit ještě nesplněnou objednávku písemným oznámením společnosti Scintila, s.r.o. Objednávku na produkty zhotovované na zakázku nelze zrušit.

Záruční podmínky

U zboží se stanovenou dobou exspirace se společnost Scintila, s.r.o. zavazuje dodat zboží s exspirací minimálně 5 měsíců po dodání zboží. U výrobků s dobou exspirace kratší než jeden rok od výroby sdělí společnost Scintila, s.r.o. dobu exspirace pro konkrétně dodávanou šarži na vyžádání zákazníka.

Záruku na reagencie lze uplatnit pouze na zboží skladované v uzavřeném obalu a za podmínek uvedených v příbalovém letáku. Na přístroje a laboratorní vybavení se vztahuje záruční doba stanovená výrobcem. Je vždy uvedena na faktuře nebo instalačním protokolu.

Záruka se vztahuje výlučně na bezplatné odstranění vad, vzniklých během záruční doby a nevztahuje se na spotřební materiál nebo na běžné opotřebení dané používáním zařízení. Dodavatel není odpovědný za vady vzniklé jednáním zákazníka, které je v rozporu s návodem k použití nebo s obecně známými zásadami laboratorní praxe.

Odborný servis a poradenství

Společnost Scintila, s.r.o. poskytuje zákazníkům podle svých nejlepších znalostí servis a uživatelsko-technické rady v rámci daných možností a dle informací a školení poskytnutých výrobcem. Při nesprávné manipulaci se zbožím nebo při jeho nesprávném použití nenese společnost Scintila, s.r.o. žádnou odpovědnost za vzniklou škodu. Zákazník je odpovědný za to, že objednané zboží je vhodné pro jeho potřeby.

Reklamace

Reklamaci na vady dodávky zboží a na zjevné vady zboží musí uplatnit zákazník nejpozději do 7 dnů od data převzetí zboží, a to písemnou formou: elektronicky na market@scintila.cz, poštou nebo faxem. Zákazník může k reklamaci využít tento reklamační protokol. Pokud není dohodnuto jinak, platí ustanovení Občanského zákoníku o odpovědnosti za vady.

Přístroje je možné reklamovat v průběhu záruční doby, která je uvedena na faktuře nebo v instalačním protokolu. Reklamace zboží musí být společnosti Scintila, s.r.o. písemně oznámena, jinak se nepovažuje za řádně uplatněnou. Nároky z vad zboží je zákazník povinen oznámit současně s oznámením reklamace, nebo bez zbytečného odkladu poté. V případě poškozeného obalu není zákazník povinen zboží od přepravce převzít. Pokud tak učiní, musí současně specifikovat vadu obalu v dodacím listu a neprodleně kontaktovat společnost Scintila, s.r.o. na tel. č.: +420 567 302 681. Reklamace pak bude uplatňována na přepravci. Pokud tak zákazník neučiní, nenese společnost Scintila, s.r.o. odpovědnost za vady obalu ani obsahu zásilky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

V případě neoprávněné reklamace si společnost Scintila, s.r.o. vyhrazuje právo požadovat úhradu s ní souvisejících prokazatelných nákladů společností Scintila, s.r.o. a zákazník se tyto náklady zavazuje uhradit.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporu s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Antikorupční klauzule

Zákazník se při svém jednání v rámci obchodního vztahu zavazuje dodržovat nejvyšší etické principy včetně dodržování zásad protikorupčního jednání. Protikorupčním jednáním se rozumí odmítnutí nabídky, příslibu či předání jakékoliv nepatřičné výhody, zejména přijetí či poskytnutí neoprávněné odměny, nepatřičného daru nebo projevu pohostinnosti, přímé či nepřímé úhrady výdajů osobě ve veřejném i soukromém sektoru, za účelem poskytnutí jakékoliv výhody při realizaci obchodního styku.

Účinnost

Společnost Scintila, s.r.o. si vyhrazuje právo na změny těchto Všeobecných obchodních podmínek. Každá taková změna bude zveřejněna na www.scintila.cz, nebo zaslána zákazníkovi na vyžádání. Předložením objednávky/odsouhlasením nabídky zákazník potvrzuje, že souhlasí s aktuálním zněním Všeobecných obchodních podmínek. Všechny následující dodávky zákazníkovi budou činěny na základě takto změněných Všeobecných obchodních podmínek. Pokud jednotlivá ustanovení těchto VOP jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neúčinné, zbývající ustanovení těchto VOP tímto nebudou ovlivněny.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 7. 7. 2017 a nahrazují VOP předcházející.

Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smluv uzavřených mezi společností Scintila, s.r.o. a zákazníkem a platí v plném rozsahu, pokud ve smlouvě nebylo dohodnuto jinak. Jakékoli jiné podmínky platí pouze tehdy, pokud byly společností Scintila, s.r.o. písemně potvrzeny. Ve sporných případech je postupováno dle ustanovení smlouvy, Občanského zákoníku a dalších souvisejících předpisů